Personuppgiftspolicy

Bli medlem

Svenska Förpackningsgillet (hädanefter kallad “Föreningen”) värnar om den personliga integriteten vid behandling av personuppgifter av olika slag, som krävs för att föreningen ska kunna uppfylla sina förpliktelser mot sina medlemmar enligt fntuella frågor om denna Policy och föreningens hantering av medlemmarnas personuppgifter samt om integritets- och dataskydd kan ställas till föreningens email på adressen: info@gillet.nu

Föreningen är personuppgiftsansvarig (PuA) för insamling och behandling av personuppgifter i föreningar.

Föreningen samlar in och behandlar de personuppgifter som behövs för att identifiera medlemmarna samt för att administrera medlemsverksamheten. Exempel på de uppgifter som samlas in och registreras är namn, postadress, arbetsgivare, yrkesroll, utbildning, utbildningssäte, telefonnummer, e-postadress.

De register, och motsvarande sammanställningar, i föreningen som innehåller personuppgifter, eller andra personrelaterade uppgifter, är i första hand följande:

  • Medlemsregister (register över medlemmar)
  • Faktureringsregister (avgiftsfordringar m.m.)
  • Kundreskontra (fordringar och krav på medlemmar samt utomstående)
  • Leverantörsreskontra (förekommande skulder till medlemmar och andra)
  • Register över förtroendevalda (styrelse, revisor, valberedning) och eventuellt anställda i föreningen (t.ex. sommararbetande skolungdomar)
  • Kontaktregister (styrelse, medlemmar, revisorer, övriga)
  • Andra register som krävs för att föreningens ekonomiska förvaltare ska kunna fullgöra sin uppgift enligt förvaltningsavtalet om administrations- och redovisningstjänster

Föreningen lämnar inte ut personuppgifter till tredje part, såvida godkännande inte först inhämtats.

Föreningen lämnar ut medlemsinformation till förlaget så att ni ska få tidningen PackMarknaden.

Föreningen för inget register av personnummer.

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Personuppgifter om medlemmar används för att föreningarna ska kunna identifiera personerna samt fullgöra sina uppgifter enligt stadgarna.

Uppgift om e-postadress kan användas för att skicka e-post med relevant information till enskild medlem eller gemensam information om föreningen till flera medlemmar. Personuppgifter kan också användas vid planering av aktiviteter.

Rättslig grund för att behandla personuppgifter

Insamling och behandling av personuppgifter, och personrelaterade uppgifter, krävs för att föreningen skall kunna uppfylla sina förpliktelser mot sina medlemmar enligt föreningens stadgar samt för att uppfylla de lagkrav som föreningen har att följa.

Föreningen har ett berättigat intresse att säkerställa att medlemmarna får information om föreningens verksamhet.

Personuppgifter kan också användas för att administrera deltagaranmälningar vid sammankomster eller annan verksamhet som är förenlig med föreningens stadgar och syfte.

Hur länge sparas personuppgifter

Föreningen sparar personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för att kunna utföra sina åtaganden gentemot medlemmarna och så länge som det krävs enligt lagstadgade lagringstider, (t.ex. bokföringslag, skattelagstiftning).

Tillgång till registrerade uppgifter, rättighet till rättelse, radering m.m.

Medlem har rätt att få besked om vilka personuppgifter som föreningen registrerat för den enskilda medlemmen och hur föreningarna behandlar dessa uppgifter. Enskild medlem har också rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som föreningarna behandlar om uppgifterna inte är korrekta. Enskild medlem har även rätt att bli raderad, (”rätten att bli bortglömd”). Det innebär, att enskild medlem kan begära radering av sina personuppgifter i de fall uppgifterna inte längre är nödvändiga för det syfte de blev insamlade för. Det kan dock kvarstå legala skyldigheter för föreningarna som hindrar en omedelbar radering, t.ex. krav i bokförings- och/eller skattelagstiftning. Information om registrerade uppgifter, eller önskemål om radering, ska (i andra fall än ovan) normalt utföras inom en (1) månad.

Icke raderbar information

Föreningens medlemmar informeras härmed om att elektronisk information kan lagras av tredje part (tex de som tillhandahåller elektroniskt lagringsutrymme och/eller e-postadresser).

Denna är tex i form av automatiska server back-upper som inte syftar till att faktiskt använda informationen. Föreningen dock ingen praktisk möjlighet att radera eller kontrollera detta.

Föreningen har heller ingen möjlighet att undvika detta.

Klagomål

Vid klagomål kontaktas i första hand föreningens styrelse för hantering av klagomålet. Varje registrerad har dock rätt att klaga direkt till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet (www.datainspektionen.se).